โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

15 02 2010

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง รักการเรียนภาษาไทย เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซาบซึ้งในดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นภารกิจใน ๓ ด้าน (๓D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) คือ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ด้านการภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-free)คือ รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนวัดคลองขวางซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร ครู ใน สพท.นนทบุรี เขต ๒รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชุมชนรอบโรงเรียน ) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เป็นโรงเรียนที่นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการเรียนรู้สอดแทรกในสาระต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการ บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนสามารถเป็นแบบอย่างในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่สังคม ได้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการดำเนินการภายในโรงเรียน ๓ โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: